ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX-TRANS

Partijen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Flex-Trans: Flex-Trans c.q. (een) door haar in te schakelen derde(n):
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Flex-Trans een opdracht tot het vervaardigen van een vertaling heeft gegeven.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid en werkingssfeer

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Flex-Trans worden gesloten, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden waaronder de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij deze andere voorwaarden door Flex-Trans schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord zijn bevonden.

1.2 Indien mogelijk wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld voordat de opdracht tot stand komt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de opdrachtgever er van op de hoogte worden gebracht dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en deze voorwaarden door Flex-Trans kosteloos worden toegezonden op verzoek van de opdrachtgever en via de website van Flex-Trans zijn in te zien.

1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Door Flex-Trans wordt op verzoek van een opdrachtgever een offerte uitgebracht voor door Flex-Trans te leveren diensten. Een offerte is altijd vrijblijvend van aard, zo lang een offerte niet geaccepteerd is kan deze door Flex-Trans worden gewijzigd.

2.2 Indien Flex-Trans vóór het uitbrengen van de offerte niet de volledige te vertalen of te bewerken tekst heeft kunnen inzien, kunnen offertes en de daarin opgenomen termijnen altijd worden herroepen.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Flex-Trans of indien geen offerte is uitgebracht, door de schriftelijke bevestiging door Flex-Trans van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.4 Flex-Trans bevestigt afspraken gemaakt en toezeggingen die gedaan zijn door vertegenwoordigers of personeel van Flex-Trans. Flex-Trans is aan deze afspraken en toezegging pas gebonden nadat deze uitdrukkelijk door haar schriftelijk og langs elektronische weg zijn bevestigd.

2.5 Flex-Trans kan zich op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Flex-Trans op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren, de uitvoering van de opdracht op te schorten of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden zoals betaling van een voorschot of vooruitbetaling, zonder dat Flex-Trans tot enige schadevergoeding tegenover de opdrachtgever gehouden is.

 

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Flex-Trans gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het al uitgevoerde gedeelte van de opdracht met een minimum van 50% van de opdrachtsom. Flex-Trans stelt het al vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien Flex-Trans voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Flex-Trans, naast de in 3.2 genoemde vergoeding de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Flex-Trans is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Flex-Trans te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Flex-Trans zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Flex-Trans zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Flex-Trans is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien Flex-Trans aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Flex-Trans heeft het recht een opdracht door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Flex-Trans voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Flex-Trans zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Flex-Trans is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien Flex-Trans aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek van Flex-Trans, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Flex-Trans te stellen. Verzending van deze informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Flex-Trans constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is Flex-Trans gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding door Flex-Trans van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever alleen dan gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Flex-Trans is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het gebruikte communicatiemiddel de verzending heeft voltooid.

5.4 In verband niet de uitvoering van de overeenkomst door Flex-Trans is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Flex-Trans mogelijk te maken.

5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Flex-Trans verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

 

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Flex-Trans geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Flex-Trans kan naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

6.2 De prijs die Flex-Trans voor de te verrichten prestatie heeft geoffreerd, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3 In die gevallen waarin door Flex-Trans extra kosten worden gemaakt en/of extra werkzaamheden worden verricht ten gevolge van het handelen van opdrachtgever is Flex-Trans gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend indien door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd.

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.5 Betaling geschiedt zonder inhouding, verrekening of opschorting in de valuta waarin de declaratie is gesteld.

6.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7 Betaling geschiedt middels overboeking of contante betaling binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

6.8 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Flex-Trans behoudens wettelijke beperkingen, het recht om zonder dat daartoe enige nadere betalingsherinnering of ingebrekestelling vereist is, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

6.9 De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het door Flex-Trans in rekening gebrachte bedrag met een minimum van € 250,00.

6.10 Flex-Trans is gerechtigd tot verrekening van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke Flex-Trans van de opdrachtgever te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

 

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Flex-Trans kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Door Flex-Trans extra gewerkte uren en overige gemaakte kosten die een gevolg zijn van een door de opdrachtgever geuite klacht over de juistheid van vertalingen, komen voor rekening van de opdrachtgever indien Flex-Trans aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen juist zijn.

7.3 Klaagt de opdrachtgever niet binnen de in lid 7.1 genoemde termijn, dan wordt het geleverde geacht te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Flex-Trans zulks om haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Flex-Trans van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Flex-Trans erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4 Indien de klacht gegrond is, is Flex-Trans gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen.

7.5 Iedere bevoegdheid tot verrekening, opschorting of korting aan de zijde van opdrachtgever is uitgesloten, ook in geval van een klacht.

 

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Flex-Trans is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, respectievelijk ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid voor de totale schade, in alle gevallen per overeenkomst beperkt tot maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium exclusief BTW en voorschotten, met een maximum van EUR 1.500, – (vijftienhonderd euro). Dit geldt ook voor aanspraken van derden.

8.3 Flex-Trans is niet aansprakelijk indien zij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen ten gevolge van overmacht of door omstandigheden die niet voor haar risico komen. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Flex-Trans geen invloed kan uitoefenen. Van overmacht is sprake in geval van omstandigheden die een zorgvuldig ondernemer niet heeft kunnen voorkomen, dan wel waarvan de gevolgen voor de opdrachtgever redelijkerwijze niet voorkomen hadden kunnen.

8.4 Flex-Trans behoudt het recht op vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten indien zij ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken.

8.5 Flex-Trans aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor tekortkomingen aan de zijde van Flex-Trans die binnen een redelijke periode zijn hersteld, indirecte schade, gevolgschade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst en schade. Flex-Trans aanvaardt evenmin aansprakelijkheid tegenover derden.

8.6 Flex-Trans is nooit aansprakelijk voor eventuele dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst.

8.7 Flex-Trans is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Flex-Trans is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Flex-Trans geleverde bestanden of informatiedragers.

8.8 De opdrachtgever vrijwaart Flex-Trans tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.9 De opdrachtgever vrijwaart Flex-Trans tegen iedere aanspraak van derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms-, octrooi- of andere intellectuele eigendomsrechten.

8.10 Flex-Trans sluit de eigen aansprakelijkheid bij eventuele tekortkomingen van hulppersonen uit. Flex-Trans is hoe dan ook gerechtigd zonder voorafgaand overleg een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van door haar ingeschakelde hulppersonen te aanvaarden en deze beperking tegenover opdrachtgever in te roepen.

8.11 Flex-Trans is niet gehouden tot meer en/of enige andere schadevergoeding dan op grond van de in deze algemene voorwaarden genoemde. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor direct, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, voor zover niet gedekt door de aansprakelijkheidsassuradeur, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 9 – Ontbinding

9.1 Indien de opdrachtgever een van zijn/haar verplichtingen uit een met Flex-Trans gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet heeft Flex-Trans, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de betreffende overeenkomst, danwel alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, (gedeeltelijk) te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling. Dit onverminderd de rechten van Flex-Trans, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.

9.2 Flex-Trans heeft het recht op de onder 9.1 genoemde wijze te handelen indien:

  • De opdrachtgever sursèance van betaling aanvraagt;
  • De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
  • Op goederen van de opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd;

Als de ondernemer de ontbinding heeft ingeroepen is diens vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

 

Artikel 10 – Auteursrecht

Flex-Trans behoudt het auteursrecht op de door haar vervaardigde vertalingen en andere teksten. De opdrachtgever krijgt uitsluitend voor het doel waarvoor de vertaling is gemaakt het recht tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de door Flex-Trans in het kader van de opdracht gemaakte vertaling.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op al de overeenkomsten met Flex-Trans alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele verschillen in de tekst van deze voorwaarden in een andere taal en de Nederlandse tekst, heeft de Nederlandse tekst voorrang.

11.2 Alle geschillen tussen Flex-Trans en de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Flex-Trans behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de wederpartij voor de rechter van diens woonplaats te dagen.

 

Artikel 12 – Deponering en inschrijving

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder vestigingsnummer 000015043673. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met Flex-Trans. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website van Flex-Trans; http://www.flextrans.nl.

12.2 Flex-Trans, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 31032578.

 

 

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.